GOSiR Twardogóra

gosirtwardogoraGminny O?rodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze jest jednostk? bud?etow? Gminy Twardogóra, powo?an? do ?ycia 1 lutego 2000 r. Zarz?dza maj?tkiem gminnym w sk?ad którego wchodz?:

 • hala sportowo - widowiskowa (posiada certyfikat Europejskiej Konfederacji Pi?ki Siatkowej CEV)
 • sala gimnastyczna
 • sala aerobiku
 • salka taneczna
 • si?ownia
 • strzelnica
 • sauna
 • wypo?yczalnia rowerów
 • stadion pi?karski przy ul. Sportowej
 • tor dla rolkarzy/kolarzy przy stadionie
 • boisko wielofunkcyjne "Orlik "na stadionie sportowym
 • korty tenisowe
 • plac zabaw
 • otwarte k?pielisko z podgrzewan? wod?
 • sztucznie mro?one lodowisko
 • boisko do siatkówki pla?owej
 • ?wietlica ?rodowiskowa "Harcówka"
 • ?wietlica wielofunkcyjna w Moszycach z miejscami noclegowymi
 • Centrum Inicjatyw Wiejskich w Che?stowie z miejscami noclegowymi
 • hotel

GOSiR w Twardogórze organizuje otwarte imprezy sportowe dla dzieci i m?odzie?y. W okresie letnim (wakacyjne turnieje osiedlowe, turnieje pi?karskie, turnieje tenisowe, turnieje siatkówki pla?owej, biegi prze?ajowe i uliczne, wy?cigi kolarskie), oraz wspó?dzia?a z klubami i jednostkami Samorz?du Terytorialnego dzia?aj?cymi na terenie gminy Twardogóra przy organizacji imprez sportowo rekreacyjnych i kulturalnych. W okresie zimowym organizuje kuligi oraz turnieje na sali sportowej. W ci?gu roku prowadzi lig? halowej pi?ki no?nej, lig? pi?ki no?nej na trawie oraz lig? pi?ki siatkowej. Prowadzone s? zaj?cia z aerobiku i gimnastyki kr?gos?upa. GOSiR w Twardogórze organizuje równie? konkursy artystyczne oraz wyst?py i koncerty estradowe.

 

OBIEKTY SPORTOWE
HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA
Hala sportowa o wymiarach 50 x 30 m z parkietem Junkers z wyposa?eniem do pi?ki no?nej, koszykowej, siatkowej, r?cznej. W hali: 1100 miejsc siedz?cych - 384 na trybunach (balkon), 150 na trybunach rozk?adanych na parkiecie, 566 krzese? na parkiecie - nag?o?nienie, pomieszczenie spikera (konferansjerka), 2 elektroniczne tablice wyników, gabinet lekarski, kurtyny dziel?ce boisko g?ówne na 3 mniejsze, scena z kurtyn?, zapleczem i garderobami. Do dyspozycji: pe?ne zaplecze sanitarne - 5 szatni z natryskami, sauna, wanna z hydromasa?em, sala aerobiku, sala taneczna, si?ownia oraz strzelnica. Obok hali znajduje si? 200 m bie?nia okólna z tartanu. Hala posiada certyfikat Europejskiej Konfederacji Pi?ki Siatkowej CEV. Do hali przylega sala gimnastyczna o wymiarach 36 x 19 m o nawierzchni syntetycznej. Parking na 60 samochodów - podczas imprez dodatkowy na 300 aut. Obiekt jest monitorowany.K?PIELISKO Z LODOWISKIEM
K?pielisko z podgrzewan? wod? czynne od maja do wrze?nia. Niecka o wym. 24 m x 37 m, g?. 1,2 - 1,8 m wyposa?ona w sztuczn? rzek?, ?awk? wielostanowiskow? z masa?em powietrznym, 2 zje?d?alnie, 20 masa?y wodnych, 2 grzybki i 12 gejzerów powietrznych. Obiekt przystosowany jest dla osób niepe?nosprawnych. Sztucznie mro?one lodowisko montowane jest w cz??ci parkingowej k?pieliska o wymiarach 25 x 35 m. Istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia i ostrzenia ?y?ew. Na terenie k?pieliska znajduje si? równie? zbiornik rekreacyjny do uprawiania sportów wodnych jak kajaki, rowery czy w?dkarstwo.KOMPLEKS PI?KARSKI
Stadion sportowy o wymiarach 80x 120 m z 400m torem do jazdy na ?y?worolkach, deskorolkach i rowerach. Trybuny z miejscami siedz?cymi dla 400 kibiców. Do dyspozycji równie? pe?nowymiarowe boisko treningowe o nawierzchni trawiastej oraz budynek z zapleczem socjalnym - natryski, szatnie oraz profesjonalnie wyposa?on? si?owni? i saun?. Do stadionu przylegaj? wielofunkcyjne boiska Orlik 2012: pi?karskie o wymiarach 30 x 65 m ze sztuczn? traw? oraz boisko przeznaczone do pi?ki koszykowej i pi?ki siatkowej o wymiarach 19 x 32 m z nawierzchni? poliuretanow?. Boiska o?wietlone i ogrodzone.TRZYPOZIOMOWE KORTY TENISOWE
3 korty o nawierzchni z m?czki ceglanej w tym jeden o?wietlony wraz z trybun? dla 300 osób. Na terenie kortów znajduje si? budynek z szatni? i zapleczem sanitarnym.SI?OWNIESTRZELNICA
5 stanowisk strzeleckich wyposa?onych w 10 - metrowe transportery tarcz.WYPO?YCZALNIA ROWERÓW

 

 
banner_bip

banner facebook

banner_kapielisko
banner_noclegi
banner_zgrupowania
zajęcia stałe
regulaminy i karty zgłoszeń
sport szkolny
szlaki turystyczne
mapa gminy
twardogora.pl