Dostępność

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gosir.twardogora.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


 • nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Dysma, biuro@bajt-pc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 315 00 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

  • GOSiR prowadzi swoja działalność w 6. budynkach.

   • Budynek główny GOSiR-u znajduje się w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 39. Recepcja znajduje się na parterze i nie ma przeszkód architektonicznych, aby do niej dotrzeć. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, jednak w budynku nie ma windy i nie ma możliwości wjazdu na pierwsze piętro.  W razie potrzeby pracownicy GOSiR-u schodzą do recepcji na parter i tam obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami.

  • Przed budynkiem GOSiR-u w Twardogórze od ul. Wrocławskiej 39 znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
  • Do budynku GOSiR-u w Twardogórze może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
  • W budynkach GOSiR-u  w Twardogórze nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w Sekretariacie GOSiR-u w Twardogórze chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Podziel się z innymi
keyboard_arrow_up